/ EU-OSHA / Činjenice i brojčani podaci

Činjenice i brojčani podaci

Andrijana Tomic on 13/09/2016 - 1:55 pm in EU-OSHA
Rate this post

ESENER  je jedan od najvažnijih projekata koje provodi EU-OSHA. Kao dubinsko istraživanje mesta rada širom Europe, uključujući mikro i mala preduzeća, on pruža detaljnu sliku o tome kako se upravlja rizicima u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu. U okviru istraživanja ESENER-2 ispitano je gotovo 50 000 mesta rada u 36 zemalja. Prva analiza rezultata i sažetak objavljeni su u februaru i junu 2015., a glavni zaključci predstavljeni su na konferenciji koju je organizovalo latvijsko predsjedništvo u Rigi u aprilu. Nova interaktivna nadzorna ploča za istraživanje omogućuje korisnicima jednostavno pretraživanje zaključaka istraživanja. Rezultate je moguće filtrirati prema veličini preduzeća ili sektora, a mogu se pogledati za Evropu u celini ili za pojedinačne države pa su prikazani u obliku karata ili stupčanih grafikona. Opšte, ESENER-2 prepoznao je psihološke rizike i rizike koji uzrokuju mišićno-koštane poremećaje kao najraširenije faktore rizika.

Резултат слика за ESENER
Istraživanje takođe otkriva da je procena rizika i dalje najbolji način započinjanja rešavanja rizika na radnom mestu te da je visok nivo učešća radnika pouzdani pokazatelj dobrog upravljanja bezbednošću  i zdravljem na radu. Pregledi bezbednosti i zdravlja na radu godine 2015. glavni su rezultati i zaključci Pilotprojekta EU-OSHA “Bezbedniji i zdraviji rad u svakoj životnoj dobi – bezbednost i zdravlje na radu u kontekstu starenja radne snage” predstavljeni tvorcima politike, stručnjacima za bezbednost i zdravlje na radu te predstavnicima socijalnih partnera.

Cilj ovog  projekta je razumevanje izazova u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu koji nastaju zbog starenja evropske radne snage, a konferencija je omogućila povratne informacije, mišljenje stručnjaka te rasprave o rezultatima istraživanja, kako bi se razvio bolji holistički pristup bezbednosti i zdravlju na radu širom Evrope . Važnost je ove teme tolika da je poslužila kao inspiracija za kampanju koja se sprovodi u periodu 2016. – 2017.

Zdrava mesta rada za sve uzraste

Drugi pregled bezbednosti i zdravlja na radu koji je pripremila EU-OSHA fokusira se na drugu važnu ciljnu grupu: mikro i mala preduzeća. Ova su preduzeća od ključne važnosti za evropsku privredu – zapošljavaju više od polovine radne snage EU-a – ali, kada je reč o upravljanju rizicima u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu, suočavaju se sa specifičnim problemima. Prvi radni paket (od njih 4) ovog projekta dovršen 2015. godine, a jedan je od njegovih glavnih zaključaka je bio da uspeh u upravljanju bezbednošću  i zdravljem na radu ne zavisi samo od dostupnih  resursa mikro i malih preduzeća, već i o širem kontekstu.

Novi pregledi bezbednosti i zdravlja na radu predstavljeni su u 2015. godini. Prvi, o bolestima i invaliditetu povezanom s radom, bavi se 3 temama: (1) rehabilitacija radnika koji imaju rak, (2) bolesti povezane s radom, a koje su uzrokovane biološkim materijama i (3) metode za prepoznavanje bolesti povezanih sa radom. Drugi se odnosi na jedan od glavnih ciljeva Agencije: pomoć tvorcima politika i naučnicima u razumevanju troškova loše bezbednosti i zdravlja na radu te koristi koje mogu proizaći iz dobrog upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu. Ovo je višegodišnji projekat sa ciljem postizanja boljih procena troškova bolesti, povreda i smrti povezanih sa radom.

 

 

 

Izvor: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu – EU-OSHA

 

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *