/ KAMPANJE

O kanceru na radu se malo govori. Najčešće se stavlja u kontekst tragedije za pojedinca, izazov medicinske struke, posledica pušenja i loše ishrane. Ali u najmanje jednom od deset slučajeva – i verovatno mnogo više – rezultat je preventivnih, predvidivih izloženosti na radnom mestu. Na radnim mestima se suočavamo sa brzim razvojem metoda, procesa rada a pri tom se sve te metode, procesi, slabo razmatraju sa aspekta zdravstvenih posledica sa kojima će se suočiti društvo, zaposleni, čitava zajednica – radna generacija.

Današnje izloženosti kanceru na radu mogu izazvati kancer najmanje dve decenije kasnije, a to je problem koji najčešće ne izaziva uzbunu za korporativne rukovodioce. Ali ne više. IOSH's „No Time to Lose“ kampanja ima za cilj da se uzroci kancera na radu bolje razumeju, prepoznaju i na taj način se pomogne preduzetnicima da preduzmu neophodne korake ka smanjenju izloženosti kanceru na radnim mestima. Zato putem savetovanja, obuka i zajedničkih akcija na radnim mestima, na nacionalnom i međunarodnom nivou, kampanja takođe ima za cilj da osigura da profesionalne bolesti nisu zaboravljena stavka na „knjizi isplativosti troškova“.

Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije će u okviru projektnih aktivnosti predviđenih projektom „Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društava (CSO) za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucija“ finansiran od strane EU, sprovesti kampanju u toku 2017. godine.

Povodom Evropske nedelje bezbednosti i zdravlja na radu Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije u saradnji sa fokal pointom Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu Srbije će uzeti aktivno učešće u promociji kampanje “ZDRAVA MESTA RADA ZA SVE UZRASTE” 2016 -2017. godine. radna grupa koja će imati ključnu ulogu u sve segmente tokom kampanje.

Kampanja za zdrava radna mesta 2016/2017. ima četiri osnovna cilja:

 • promovisanje održivog rada i zdravog starenja od samog početka radnog veka;
 • suzbijanje zdravstvenih problema tokom radnog veka;
 • osiguravanje načina za upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu;
 • poslodavcima i radnicima u kontekstu sve starije radne snage kao i
 • podsticanje razmene informacija i dobrih praksi.                                                                        

   

  Radna snaga u Evropi sve je starija. Doba za odlazak u penziju je  sve je viša, a duži radni vek je neminovan. Rad je dobar za fizičko i mentalno zdravlje, a dobro upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu povećava produktivnost i efikasnost. Demografske promene mogu izazvati probleme, međutim obezbeđivanjem održivog radnog veka može se odupreti tim izazovima.

   

Roadmap on carcinogens

Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije kao partner kampanje "Mapa puta kancerogena" pokreće kampanju u cilju promocije dobrih rešenja u oblasti izloženosti kancerogena u radnoj sredini. 

Cilj kampanje

Identifikovanje pametnih rešenja i razmene dobrih praksi između preduzeća i organizacija, mogli bi napraviti ogromnu razliku. Kako? To bi smanjilo izloženost kancerogenima na radu, i to bi poboljšalo poboljšalo opstanak mnogih radnika. Širom Evrope, organizacije udružuju snage koje će napraviti nezaustive promene. 25. maja 2016. godine, šest ključnih evropskih organizacija je preuzela inicijativu da se razvije volontersku šemu akcije za podizanje svesti o rizicima usled izlaganja kancerogenima na radnom mestu i razmene dobre prakse.

Ova šema akcije je nazvana "Mapa puta kancerogena". Štaviše, ove strane su potpisnice saveza kojim se obavezuju o aktivnom učešću u naredne tri godine. Jedan od glavnih ciljeva "Mape puta kancerogena" jeste deljenje dobre prakse između kompanija i organizacija.

Strane koje su utvrdile "Mape puta kancerogena" su:

• Ministarstvo rada, socijalne politike i zaštite potrošača Austrije

• Poslovna Evropa (Evropski poslodavci)

• Evropska agencija za bezbednost i zdravlje na radu

• Evropska konfederacija sindikata

• Ministarstvo socijalne politike i zapošljavanja Norveške