/ MENADŽMENT

MENADŽMENT UDRUŽENJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU SRBIJE

Mandat svih izabranih organa traje četiri godine. Skupština Udruženja predstavlja najviši organ odlučivanja i čine je svi redovni članovi Udruženja. Redovna Skupština održava se jednom godišnje. Skupštinom predsedava Predsednik Skupštine. Izvršni odbor predstavlja najviši organ odlučivanja, i čine ga predsednik, potpredsednik, sekretar Udruženja i dva izabrana člana Predsedništva Udruženja.Izvršnim odborom predsedava Predsednik Udruženja ili njegov zamenik. Predsednika Udruženja predlažu i biraju redovni članovi Udruženja. Predsednik Udruženja predstavlja i zastupa Udruženje u zemlji i inostranstvu. Nadzorni odbor Udruženja najmanje jednom godišnje podnosi izveštaj o svom radu i predlaže odgovarajuće mere Predsedništvu i Skupštini Udruženja. Predsedništvo i Skupština Udruženja razmatraju izveštaje Nadzornog odbora i na osnovu istog donose odgovarajuće mere i odluke.

MENADŽMENT UDRUŽENJA ČINE:

 • Skupština udruženja
 • Predsedništvo
 • Izvršni odbor
 • Podružnica udruženja
 • Nadzorni odbor

ORGANIZACIJA UDRUŽENJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU SRBIJE

Osnove organizacije i delovanja Udruženja definisani su Statutom a zasnivaju se na sledećim ciljevima i zadacima:

 • Razvija, podstiče i pomaže aktivnosti svih zainteresovanih na stalnom i sistematskom poboljšavanju i unapređivanju bezbednosti i zdravlja na radu i uslova rada;
 • Prati i sagledava probleme oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i u okviru svoje aktivnosti pokreće i predlaže mere zainteresovanim i nadležnim organima, institucijama i organizacijama za njihovo rešavanje;
 • Pokreće inicijativu za zakonodavno uređenje oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Definiše kriterijume i aktivnosti za borbu protiv nesreća i povrede na radu u radnoj okolini i na radnim mestima u skladu sa Nacionalnom strategijom;
 • Razmenjuje iskustva i mišljenja o postojećim i novim zakonskim rešenjima i propisima o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • Informiše nadležne organe, institucije, asocijacije poslodavaca, zaposlenih i drugih organizacija zaposlenih o merama koje imaju za cilj razvoj saradnje socijalnih partnera i razmenu mišljenja i iskustava o bezbednosti i zdravlja na radu i o pozitivnim i negativnim iskustvima iz prakse;
 • Organizuje različite vidove savetovanja i edukacija, širi saznanja i informacije o bezbednosti i zdravlju na radu, kao o metodama i sredstvima prevencije široj javnosti;
 • Učestvuje u pripremi i sprovođenju programa obuke iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;nuspostavlja kontakte sa odgovarajućim međunarodnim organizacijama u cilju unapređivanja bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Sarađuje sa drugim institucijama, fondacijama, savezima, udruženjima zaštite na radu, asocijacijama lekara i medicine rada i dr;
 • Preduzima aktivnosti od značaja za uspostavljanje partnerstva na međunarodnom, nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou u cilju ostvarivanja strateških ciljeva i prioriteta;