/ DOBRE VESTI / Nacionalna priznanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Nacionalna priznanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Andrijana Tomic on 28/03/2016 - 8:37 am in DOBRE VESTI, DOGAĐAJI, NOVOSTI
Rate this post

Povodom obeležavanja 28. aprila – Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu i Dana bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu u saradnji sa socijalnim partnerima organizuje takmičenje za dodelu Nacionalnih priznanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Nacionalna priznanja za doprinos, rezultate i zasluge postignute u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu biće dodeljena pravnim licima, preduzetnicima, Odboru za bezbednost i zdravlje na radu, sindikalnim organizacjama i pojedincima, i to:
– Povelja “28. april”;
– Plaketa “28. april”;
– Pohvalnica “28. april”.
Detaljnije informacije možete naći u obaveštenju u uslovima za dodelu priznanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu za 2015. godinu.
Rok za podnošenje prijava i predloga za dodelu priznanja je 4. april 2016. godine.
Nacionalna priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu biće dodeljena na manifestaciji, povodom obeležavanja Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu i Dana bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji.
Za sve ostale informacije, osoba za kontakt: Biljana Đurić, 011/33-47-391, e-pošta: biljana.djuric@minrzs.gov.rs

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA  -UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU-
OBAVEŠTENjE O USLOVIMA ZA DODELU NACIONALNIH PRIZNANjA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU ZA 2015. GODINU

1. NACIONALNA PRIZNANjA

Radi unapređenja bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji, pravnim i fizičkim licima, Odboru za bezbednost i zdravlje na radu, organizacijama i udruženjima, za izuzetna postignuća u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, mogu se dodeliti nacionalna priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
Nacionalna priznanja za doprinos, rezultate i zasluge postignute u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu biće dodeljena pravnim licima, preduzetnicima, Odboru za bezbednost i zdravlje na radu, sindikalnim organizacjama i pojedincima, i to:
– Povelja „28. april”;
– Plaketa „28. april”;
– Pohvalnica „28. april”.

1.1. POVELjA „28. april”

Povelja „28. april” će biti dodeljena u dve kategorije: za pravna lica / preduzetnike koji imaju manje od 250 zaposlenih i za pravna lica / preduzetnike sa više od 250 zaposlenih – za poseban doprinos i afirmaciju bezbednosti i zdravlja na radu, kroz njihovo zakonito, blagovremeno i preventivno postupanje u primeni utvrđenih mera.

Komisija za dodelu Nacionalnih priznanja će pri donošenju odluke o dodeli priznanja uzeti u obzir sledeće kriterijume:

• broj povreda na radu u protekle tri godine;
• broj profesionalnih oboljenja;
• broj izgubljenih radnih dana u toku godine zbog bolovanja koje je posledica povrede na radu ili profesionalnog oboljenja;
• rad predstavnika zaposlenih u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno Odbora za bezbednost i zdravlje na radu;
• primena akta o proceni rizika;
• uređivanje prava, obaveza i odgovornosti u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlje na radu (kolektivni ugovor, pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu, ugovor o radu);
• informisanje zaposlenih o pitanjima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (opisati način, npr: preko Odbora za bezbednost i zdravlje na radu, elektronskim putem, preko oglasne table, internim časopisom, i dr.);
• učešće ili inicijative zaposlenih i njihovih predstavnika u unapređenju i postizanju bezbednih i zdravih uslova rada;
• mere bezbednosti i zdravlja na radu primenjene na zaposlene iz posebno ugroženih grupa (mladi, trudnice, stariji od 55 godina…);
• inovacije i investicije u cilju unapređenja bezbednosti i zdravlja na radu;
• osposobljavanje i usavršavanje znanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (vrste osposobljavanja i obuhvat zaposlenih);
• druge vrste aktivnosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u okviru društveno – odgovornog poslovanja.

1.2. PLAKETA „28. april”

Plaketa „28. april” dodeljuje se fizičkim licima, organizacijama i udruženjima za postignute rezultate i zasluge u promociji bezbednosti i zdravlja na radu.
Plaketa „28. april” može biti dodeljena:

• pojedincu koji je prestao da se bavi aktivnostima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu usled bolesti ili starosti, a aktivno je radio na razvoju i unapređenju bezbednosti i zdravlja na radu;
• pojedincu za doprinos, rezultate i zasluge za promociju bezbednosti i zdravlja na radu u medijima, novinarstvu i publicistici;
• uglednim naučnim radnicima i pojedincima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, za životno delo;
• pojedincima i obrazovnim institucijama na polju obrazovanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i organizacijama za izuzetan doprinos razvoju bezbednosti i zdravlja na radu.

1.3. POHVALNICA „28. april”

Pohvalnica „28. april” je vrsta priznanja koja se dodeljuje licima za bezbednost i zdravlje na radu, predstavnicima zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu i/ili Odboru za bezbednost i zdravlje na radu, kao i sindikalnim organizacijama koje su kroz svakodnevne aktivnosti ili projekte doprineli podizanju svesti kod zaposlenih o značaju bezbednosti i zdravlja na radu i odgovornosti koju svaki zaposleni ima na tom planu, za:
• doslednu primenu i sprovođenje propisa o bezbednosti i zdravlju na radu;
• konkretne aktivnosti i postignute rezultate u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
• organizovanje savetovanja, seminara, konferencija i dr.;
• inovacije, inicijative i predloge u cilju unapređenja oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

2. NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Na takmičenje za dodelu priznanja Povelja „28. april” mogu se prijaviti pravna lica i preduzetnici iz Republike Srbije. Prijava mora obavezno sadržati Obrazac 1 i Obrazac 2 koji treba da budu jasno i čitko popunjeni. Obrazac 1 i Obrazac 2 možete preuzeti sa zvanične internet prezentacije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: www.minrzs.gov.rs. Elektronskim putem može se dostaviti i propratna dokumentacija, koja će pomoći Komisiji za dodelu Nacionalnih priznanja da proceni kvalitet prijavljenih kandidata i pomogne pri donošenju odluke o dobitnicima priznanja. Uz prijavu je neophodno dostaviti i saglasnost poslodavca odnosno odgovornog lica (skenirani dokument sa potpisom i pečatom odgovornog lica) za učešće na takmičenju.

Inicijativu za dodelu nacionalnih priznanja Upravi za bezbednost i zdravlje na radu mogu podneti pravna i fizička lica, preduzetnici, organizacije zaposlenih i poslodavaca i druga udruženja.
Ispunjenost uslova za dodelu nacionalnih priznanja ispituje Uprava za bezbednost i zdravlje na radu uz učešće predstavnika socijalnih partnera, odnosno reprezentativnih organizacija zaposlenih i poslodavaca, inspektora rada i drugih stručnjaka iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
Inicijativa za dodelu Nacionalnih priznanja podnosi se Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Upravi za bezbednost i zdravlje na radu (Nemanjina 22-26, 11000 Beograd) elektronskim putem na e-poštu: biljana.djuric@minrzs.gov.rs., ili u pisanom obliku sa posebnom naznakom za koju se vrstu priznanja se inicijativa predaje i treba da sadrži podatke i potrebnu dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi da li su ispunjeni uslovi za dodelu priznanja.

Rok za podnošenje predloga za dodelu priznanja je 4. april 2016. godine.
3. NAČIN DONOŠENjA ODLUKE

U cilju procene dostavljenih inicijativa za dodelu Nacionalna priznanja Komisija će obići prijavljene kandidate.
Predlog za dodelu priznanja Uprava za bezbednost i zdravlje na radu dostavlja ministru nadležnom za rad.
Za sve ostale informacije, osoba za kontakt: Biljana Đurić, 011/33-47-391, e-pošta: biljana.djuric@minrzs.gov.rs

4. NAČIN DODELE NACIONALNIH PRIZNANjA

Nacionalna priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu se dodeljuju jednom godišnje, povodom obeležavanja Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu i Dana bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji – 28. april.

Preuzmite: docObrazac I i II85.5 KB

http://www.minrzs.gov.rs/lat/aktuelno/item/5011-nacionalna-priznanja-u-oblasti-bezbednosti-i-zdravlja-na-radu

Comments are disabled
Rate this article
Rate this post

Comments are closed.