/ AUTORSKI RADOVI / Kakvo mora biti sredstvo lične zaštite na radu

Kakvo mora biti sredstvo lične zaštite na radu

ubzrs on 31/10/2013 - 8:56 am in AUTORSKI RADOVI
Rate this post

Kontrola po više propisa

Poslodavac koji svom zaposlenom izdaje na korišćenje sredstvo za ličnu zaštitu na radu ( SLZ)u procesu rada, treba da zna da to mora da bude usaglašeno sa zahtevima utvrđenim  Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi. Jedino tako ispunjava svoje obaveze  koje se odnose na toda je dužan da zaposlenom izda na korišćenje SLZ na kome su primenjene propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu.Ali, zaposlenom može da izda sredstvo na upotrebu samo ako za isto raspolaže propisanom dokumentacijom na srpskom jeziku, kao i da je zaposlenom dužan da izda na korišćenje sredstvo za ličnu zaštitu koje je izrađeno u skladu sa propisima o bezbednosti proizvoda

 Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu propisano je da je poslodavac dužan da zaposlenom obezbedi sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu  na kojoj su primerene  za bezbednost i zdravlje na radu, odnosno da ih može zaposlenom dati  na korišćenje samo ako raspolaže propisanom dokumentacijom na srpskom jeziku za njihovu upotrebu i održavanje  u kojoj je proizvođač, odnosno isporučilac,naveo sve bezbednosno-tehničke podatke važne za ocenjivanje i otklanjanje rizika na radu.

 Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu propisuje da je poslodavac dužan da zaposlenima obezbedi sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu koja moraju da budu izrađena u skladu sa propisima o bezbednosti proizvoda. Navedeno, u kombinaciji sa praktičnom primenom Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti, Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda i Zakona o tržišnom nadzoru, stvara jasnu i važnu obavezu poslodavcu da zaposlenom može dati na korišćenje sredstvo i opremu za ličnu zaštitu na radu samo ako su usaglašeni sa propisanim tehničkim zahtevima, ako je njihova usaglašenost ocenjena prema propisanom postupku, ako su označeni u skladu sa propisima i ako  ih prate propisane isprave o usaglašenosti i druga propisana dokumentacija.

 Poslodavac mora znati da se ovakva njegova obaveza odnosi na sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu koju je zaposlenom dao na korišćenje nakon 01.07.2013.godine. Da bi poslodavac, kao korisnik sredstva i opreme za ličnu zaštitu na radu, mogao da ispuni navedene obaveze, pored napred navedenih zakona i pravilnika, mora da poznaje i Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi iako se njegove odredbe prvenstveno odnose na proizvođača i isporučioce navedenih proizvoda. U ovom tekstu će biti reči o tom propisu, u meri kojom se poslodavcu, kao korisniku, objašnjava način na koji može da ispuni obaveze koje se odnose na sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu.

Poslodavaci koji imaju obavezu da svojim zaposlenima, u okviru sprovođenja mera za zaštitu njihove bezbednosti i zdravlja na radu, obezbede korišćenje sredstava i/ili opreme za ličnu zaštitu na radu, osim što direktno primenjuju  i sprovode Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, moraju posebnu pažnju da posvete i primeni Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi. Pri ovome se mora  imati u vidu da se ovde, bez obzira da li govorimo o sredstvu i opremi za ličnu zaštitu na radu ili o ličnoj zaštitnoj opremi, radi o istoj vrsti proizvoda koji imaju namenu da njihove korisnike (u ovom slučaju zaposlene) zaštite od opasnosti i štetnosti po zdravlje i bezbednost, odnosno otklone ili smanje rizike od nastanka povreda i oštećenja zdravlja.

Cilj ovog teksta jeste da poslodavcima, zaposlenima i njihovim predstavnicima ali i licima koja obavljaju poslove bezbednosti i zdravlja na radu približi Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi, kako bi poslodavci mogli da ispune sve minimalne zahteve u obezbeđivanju primene preventivnih mera pri korišćenju sredstava i opreme  za ličnu zaštitu na radu, naročito onog zahteva po kome poslodavac zaposlenom može dati na korišćenje sredstvo i/ili opremu za ličnu zaštitu na radu samo :

 -ako za to sredstvo raspolaže propisanom dokumentacijom na srpskom jeziku za njegovu upotrebu i održavanje, u kojoj je proizvođač odnosno isporučilac naveo sve bezbednosno-tehničke podatke važne za ocenjivanje i otklanjanje rizika na radu, i

-ako je isto sredstvo izrađeno u skladu sa propisima o bezbednosti proizvoda.

Kako su i za sredstvo i za opremu za ličnu zaštitu na radu i za ličnu zaštitnu opremu zajedničke karakteristike to što ih nosi ili drži pojedinac, što se koriste za zaštitu pojedinca i što štite pojedinca (korisnika– u ovom slučaju zaposlenog) od jedne ili više opasnosti, u daljem tekstu za ličnu zaštitnu opremu će se koristiti termin sredstvo za ličnu zaštitu na radu, odnosno SLZ.           

S obzirom na raznovrsnost i veliki broj proizvoda koji su obuhvaćeni definicijom i pripadaju SLZ, izvršena je njihova kategorizacija, odnosno razvrstavanje, prevashodno zbog različitih opasnosti i štetnosti, odnosno rizika koji su prisutni prilikom izvođenja procesa rada, a mogu izazvati povredu ili oštećenje zdravlja zaposlenog, kao i obezbeđivanja optimalnog nivoa zaštite zdravlja i bezbednosti korisnika. Za poslodavca  je važno da zna da li proizvod koji nabavlja i daje zaposlenom na korišćenje za vreme rada pripada SLZ i kojoj kategoriji. SLZ se dele na tri kategorije:kategorija I  (jednostavna ), kategorija II (obična), i kategorija III (zahtevna).

Kategorija I

SLZ u kategoriji Inamenjena su za zaštitu od : površinskog mehaničkog delovanja blažih sredstava za čišćenje; rizika od rukovanja vrelim predmetima ili delovima predmeta čija temperatura nije viša od 50o; atmosferskih uticaja koji nisu izuzetne ili ekstremne prirode; slabijih mehaničkih udara i vibracija koji ne utiču na vitalne delova tela i čija dejstva ne mogu da prouzrokuju trajna oštećenja; i sunčeve svetlosti. U ovu kategoriju spadaju sledeća SLZ:

 -za zaštitu glave, laka sredstva za zaštitu vlasišta (kose),

-lična zaštitna odeća: odeća sa dodacima (odvojivim ili ne ) izrađena za zaštitu od: atmosferskih uticaja koji nisu ni izuzetni ni ekstremni; mehaničkog delovanja sapovršinskim učincima; opasnosti u vezi sarukovanjem vrućim predmetima pri čemu korisnik nije izložen temperaturi koja bi prelazila 50o ili opasnim uticajima (udarcima);

-za zaštitu nogu i stopala i zaštitu od klizanja, sredstva za zaštitu od atmosferskih uticaja koji nisu ni izuzetni ni ekstremni,

 -za zaštitu šake i ruke, sredstva sadodacima (odvojivim ili ne) izrađena za zaštitu od : sredstava za čišćenje sa blagim delovanjem (pranje sudova, čišćenje itd.); mehaničkog delovanja sapovršinskim učincima (ubodi pri šivenju, vrtni radovi, prljavi  poslovi); vrućine ili opasnosti pri rukovanju savrućim predmetima, gde zaposleni nije izložen temperaturama većim od 50o; ili opasnih uticaja (udaraca); kao i od uobičajeno hladnog vremena,

 -za zaštitu od mehaničkog dejstva, i to: od trenja; manjih udaraca i vibracija koji ne utiču na vitalne delova tela i čiji učinci ne mogu prouzrokovati nepopravljive lezije (npr: laka kaciga za zaštitu potiljka, rukavice, lagana obuća i dr.).

KategorijaII

KategorijaIIobuhvata SLZ koja nisu razvrstana niti u kategoriju Initi u kategoriju III, i u nju spadaju:

-sva SLZ za zaštitu sluha (koje se stavlja u uši ili nosi preko njih),

-sva SLZ za zaštitu očiju i filteri koji  nisu razvrstini niti u kategoriju Initi u kategoriju III,-sve vrste kaciga za zaštitu glave,

-sva SLZ za zaštitu licu ili dela lica,

-lična zaštitna odeća: svi delovi sadodacima (odvojivim ili ne) izrađeni zbog osiguranja  posebne vrste zaštite; odeća  neprobojna za metke koju ne koriste oružane snage (npr. služba bezbednosti); i odeća koja štiti od infektivnih supstanci koju ne koriste oružane snage,

-sva SLZ sadodacima (odvojivim ili ne), naročito izrađena za zaštitu nogu ili stopala i zaštitu od klizanja, kao i za zaštitu ruku (ruke i/ili šake),

-sva SLZ (obuća, odeća i sl.) za zaštitu od statičkog elektriciteta, koja se koristi u radnoj okolini u kojoj je moguć rizik od eksplozije,

-sva SLZ izrađena za zaštitu od vibracija, i

-odeća uočljiva sa velike udaljenosti.

Navedena lista nije isrpljujena, jer u kategoriju IIspadaju i sva druga SLZ koja nisu razvrstana niti u kategoriju Initi u kategoriju III, ali i sva ona SLZ čija kategorizacija nije obuhvaćena Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi.

KategorijaII

SLZ u kategoriji IIIsu namenjena za zaštitnu od smrtnih opasnosti, kao i opasnosti i štetnosti koje mogu ozbiljno i trajno da oštete zdravlje zaposlenog, i u ovu kategoriju sapadaju isključivo sledeća SLZ:

-za zaštitu očiju i filteri, izrađena kako za upotrebu  u radnoj okolini sa visokom temperaturom i za koju može biti karakteristično prisustvo infracrvenog zračenja, plamena ili veće količine rastopljenog materijala, tako i za zaštitu od jonizujućeg zračenja i električne struje,

-sva SLZ za zaštitu od pada sa visine,

-za zaštitu glave , kacige za upotrebu u radnoj okolini sa visokom temperaturom i za koju može biti karakteristično prisustvo infracrvenog zračenja, plamena ili veće količine rastopljenog materijala, kao i za zaštitu od  električne struje,

-za zaštitu lica i dela lica, izrađena za upotrebu u radnoj okolini sa visokom temperaturom i za koju može biti karakteristično prisustvo infracrvenog zračenja, plamena ili veće količine rastopljenog materijala, zatim za upotrebu u radnoj okolini saniskom temperaturom, kao i za zaštitu od električne struje,

-lična zaštitna odeća, izrađena za upotrebu u radnoj okolini sa visokom temperaturom i za koju može biti karakteristično prisustvo infracrvenog zračenja, plamena ili veće količine rastopljenog materijala, zatim za upotrebu u radnoj okolini  saniskom temperaturom, zatim za zaštitu od električne struje, hemijskih štetnosti ili jonizujućeg zračenja, kao i odeća za osiguranje potpune atmosferske izolacije,

-sva SLZ za disanje (zaštitu disajnih organa),

-za zaštitu nogu i stopala i za zaštitu od klizanja, kao i za zaštitu šake i ruke, u koje sapadaju SLZ izrađena za upotrebu u radnoj okolini sa visokom temperaturom i za koju može biti karakteristično prisustvo infracrvenog zračenja, plamena ili veće količine rastopljenog materijala, za upotrebu u radnoj okolini saniskom temperaturom, zatim za zaštitu od opasnosti  u vezi saelektričnom strujom pri radovima pri kojima je prisutan visoki napon i za zaštitu od visokog napona, kao i za osiguranje ograničenog opsega zaštite od hemijskih štetnosti ili jonizujućeg zračenja, i

-sva SLZ za zaštitu od električne struje, kako sva napred navedena , tako i sva ostala SLZ za zaštitu od struje čiji je napon jednak ili veći od 50Vnaizmenične struje, odnosno 75V jednosmerne struje.

 Usaglašavanje SLZ

Poslodavac može zaposlenom dati na upotrebu za vreme rada samo ona SLZ na kojima su  primenjene i sprovedene sve propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu, odnosno samo ona SLZ koja, uz pravilno održavanje i namensku upotrebu, ispunjavaju bitne zahteve za zaštitu zdravlja i bezbednosti i druge zahteve propisane Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi. Dakle, poslodavac može zaposlenom dati na upotrebu samo ono SLZ koje je usaglašeno sa svim važećim bitnim zathevima za zdravlje i bezbednost koji su primenjivi na to SLZ i koje je pravilno označeno znakom usaglašenosti u skladu sa istim pravilnikom.

Usaglašavanje SLZ sa bitnim zahtevima za zaštitu zdravlja i bezbednost je obaveza proizvođača ili njegovog zastupnika u Srbiji. Usaglašenost se postiže tako što je propisano da je proizvođač obavezan da SLZ koje proizvodi uskladi sa odgovarajućim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost, da sačini tehničku dokumentaciju, izda deklaraciju o usaglašenosti, kao i stavi znak usaglašenosti na SLZ.

Tehničku dokumentaciju mora da sačini proizvođač SLZ ili njegov zastupnik u Srbiji, bez obzira koja je kategorija SLZ u pitanju. Ona mora da sadrži sve podatke o sredstvima koje je koristio proizvođač da bi obezbedio usaglašenost proizvedenog SLZ sa bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost koji se odnose na to SLZ, uključujući i uputstvo za upotrebu sa svim informacijama koje prate SLZ.Obaveza izrade tehničke dokumentacije i deklaracije o usaglašenosti, kao i stavljanja znaka usaglašenosti na SLZ, odnosi se na sve kategorije SLZ.

Postupak ocenjivanja usaglašenosti za SLZ kategorije Isprovodi sam proizvođač, a za SLZ kategorije IIi III  proizvođač je dužan da obezbedi sprovođenje postupka pregleda tipa od strane imenovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Nakon sprovedenog postupka ocenjivanja usaglašenosti, proizvođač ocenjivanog SLZ ili njegov zastupnik sačinjava Deklaraciju o usaglašenosti, propisane sadržine, kojom se potvrđuje da je isto SLZ usaglašeno sa svim zahtevima propisanim Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi. Svaki primerak SLZ ne mora da bude praćen deklaracijom  usaglašenosti. Propisana je obaveza isporučioca SLZ da čuva originalni primerak deklaracije ili njenu kopiju sa prevodom na srpski jezik, ako SLZ nije proizvedeno u Srbiji, kao i učini je dostupnom nadležnom organu  (pa i inspekciji rada– član 6. tač. 3. Zakona o tržišnom nadzoru) najmanje 10 godina posle datuma kada je proizvedeno SLZ ili od datuma kada je izrađen poslednji primerak SLZ u slučaju serijske proizvodnje.

 Na SLZ, koje je usaglašeno sa zahtevima iz Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi, pre njegovog  stavljanja na tržište i/ili upotrebu, stavlja se propisan znak usaglašenosti . Ovaj znak stavlja proizvođač ili njegov zastupnik, odnosno uvoznik, ako proizvođač i njegov zastupnik nije registrovan na teritorji Srbije. Znak se postavlja na vidnom mestu tako da bude čitljiv i neizbrisiv tokom veka upotrebe SLZ. U zavisnosti da li je SLZ proizvedeno u Srbiji ili je uveženo, na SLZ se može staviti SE znak usaglašenosti ili srpskki znak usaglašenosti, a sve u skladu sa propisom kojim se uređuje način stavljanja i upotrebe znakova usaglašenosti.

Znači,SLZ se može staviti u upotrebu samo ako, u zavisnosti od kategorije, SLZ ispunjava sledeće uslove:

-za SLZ  kategrije I, da je SLZ usklađeno sa odgovarajućim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost, kao i da je obezbeđena dostupnost tehničke dokumentacije, sačinjena i izdata Deklaracija o usaglašenosti i označeno znakom usaglašenosti,

-za SLZ kategorije II, pored uslova propisanih za SLZ ktegorije I, još i uslov da je imenovanom telu za ocenjivanje usaglašenosti dostavljen uzorak SLZ na pregled  tipa i sprovedenpropisan  postupakocenjivanja usaglašenosti, i

-za SLZ kategorije III, pored uslova propisanih za SLZ  kategorije II, još dva uslova, i to prvi da je izvršena usaglašenost SLZ sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje i nadgledanog  ispitivanja proizvoda u nasumičnim intervalima ili na osnovu garancije kvaliteta procesa proizvodnje – obezbeđenje kvaliteta proizvodnje, i drugi uslov da je pored znaka usaglašenosti na SLZ stavljen jedinstven broj imenovanog tela koje je sprovelo jedan od napred navedenih postupaka ocenjivanja usaglašenosti.

Isporučilac uz SLZ, bez obzira da li pripada kategroji I, II ili III, prilaže uputstvo za upotrebu na srpskom jeziku. Uputstvo za upotrebu SLZ izdaje njegov proizvođač i osim što mora da sadrži poslovno ime,odnosno naziv i adresu sedišta proizvođača i/ili njegovog zastupnika, mora da sadrži sledeće informacije o:

-skladištenju, upotrebi, čišćenju, održavanju, servisiranju i dezinfekciji (proizvodi za čišćenje, održavanje ili dezinfekciju koje preporučuje proizvođač ne smeju da imaju  negativan efekat na SLZ ili korisnike kada se primenjuju u skladu sa odgovarajućim uputstvima),

-performansama zabeleženim tokom tehničkih ispitivanja kojima se proverava nivo ili klasa zaštite koju pruža ispitivano SLZ,

-odgovarajućim dodacima SLZ i karakteristikama odgovarajućih rezervnih delova,

-klasama zaštite koje odgovaraju različitima nivoima rizika i o odgovarajućim ograničenjima u upotrebi,

-roku upotrebe ili veku trajanja SLZ ili neke od njenih komponenti,

-vrsti ambalaže pogodnoj za transport i,

-značenju svih oznaka (jedna ili više identifikacionih oznaka ili oznaka za raspoznavanje koje su u neposrednoj ili posrednoj vezi sa zdravljem i bezbednošću).

Sve ove informacije moraju da budu precizne i razumljive i date na srpskom jeziku.

Da zaključimo, poslodavac koji svom zaposlenom izdaje na korišćenje SLZ u procesu rada treba da zna da to SLZ mora da bude usaglašeno sa zahtevima utvrđenim  Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi, jer jedino tako ispunjava svoje obaveze  koje se odnose na to: da je dužan da zaposlenom izda na korišćenje SLZ na kome su primenjene propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu, da zaposlenom može da izda na upotrebu SLZ samo ako za isto raspolaže propisanom dokumentacijom na srpskom jeziku, kao i na to da je zaposlenom dužan da izda na korišćenje SLZ koje je izrađeno u skladu sa propisima o bezbednosti proizvoda.

Autor: Jugoslav Veljković

 

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *