/ GLAVNA TEMA / Prijava nepravilnosti u radu inspektora

Prijava nepravilnosti u radu inspektora

ubzrs on 12/02/2018 - 9:13 am in GLAVNA TEMA
Rate this post

Na sajtu Ministarstva za rad, zabošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavljena je adresa na koju fizička i pravna lica mogu prijaviti nepravilnosti i nezakonitosti u postupanju inspektora i državnih službenika ovlašćenog za vršenje inspekcijskog nadzora, u oblastima koje su u nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Kako se navodi u cilju stvaranja uslova da svi zaposleni, radno angažovana lica, poslodavci, odnosno svi građani, državni i drugi organi, institucije i udruženja mogu dostaviti saznanja i sumnje o nepravilnostima i nezakonitostima u postupanju inspektora i državnih službenika ovlašćenog za vršenje inspekcijskog nadzora, u oblastima koje su u nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (oblasti radnih odnosa, bezbednosti i zdravlja na radu i u oblasti socijalne zaštite) i prikupljanja odgovarajućih dokaza za postupke utvrđivanje njihove odgovornosti, omogućeno je da se Grupi interne kontrole inspekcije, ovog ministarstva, pored redovne pošte, prijava dostavi i elektronskim putem.

U prijavi je potrebno navesti što preciznije i detaljnije informacije i, ukoliko je moguće, dostaviti prateću dokumentaciju.

Prijava se može videti i anonimno.

Identitet lica koje izvrši prijavu čuva se u tajnosti.

Inspektori i službenici ovlašćeni za vršenje inspekcijskog nadzora koji se pisano obrate unutrašnjoj kontroli inspekcije imaju pravo na zaštitu u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita uzbunjivača.

Prijava o saznanjima i sumnjama kao i eventualnim dokazima se može izvršiti na:

elektronska adresa: kontrola@minrzs.gov.rs ili

poštom na adresu:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Grupa unutrašnje kontrole inspekcije

Nemanjina 22-26

11000 Beograd

Kako se navodi, svaka pristigla prijava će biti uzeta u razmatranje i služiće za određivanje budućih aktivnosti Grupe unutrašnje kontrole inspekcije u zavisnosti od značaja i veličine pojave na koju se u prijavama ukazuje.

Podsećamo, u skladu sa čl. 52. stav 1 Zakona o inspekcijskom nadzoru (“Sl. glasnik RS”, broj 36/2015) svako lice ima pravo da podnese pritužbu protiv rukovodioca inspekcije, inspektora, odnosno službenika ovlašćenog za vršenje inspekcijskog nadzora ako smatra da su mu njihovom nezakonitom ili nepravilnom radnjom, odnosno nesavesnim radom povređena prava ili slobode.

Inspektorat za rad obavlja poslove inspekcijskog nadzora u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i radnih odnosa nad primenom Zakona o radu, Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakona o privatnim preduzetnicima, Zakona o privrednim društvima (u delu koji se odnosi na bezbednost i zdravlje na radu) Zakona o štrajku, Opšteg kolektivnog ugovora, kolektivnih ugovora (posebnih i pojedinačnih), opštih akata i ugovora o radu kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u organizacijama, pravnim licima i drugim oblicima organizovanja, kao i ustanovama.

Pored zakona, inspekcija rada vrši nadzor i nad primenom drugih propisa o merama i normativima bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim merama koje se odnose na bezbednost i zdravlje na radu, standarda i opšte priznatih mera u delu kojim se uređuju pitanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

 

Izvor: Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

(www.minrzs.gov.rs)

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *