/ GLAVNA TEMA / Takmičenje za evropsku nagradu dobre prakse 2016 – 2017

Takmičenje za evropsku nagradu dobre prakse 2016 – 2017

ubzrs on 01/09/2016 - 12:49 pm in GLAVNA TEMA, NOVOSTI
Rate this post

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u saradnji sa Savezom samostalnih sindikata Srbije, UGS NEZAVISNOST i Unijom poslodavaca Srbije pridružuje se organizaciji takmičenja za evropske nagrade za dobru praksu u okviru Kampanje Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu 2016 –2017. «Zdrava radna mesta za sve generacije».
Detaljne informacije o ovoj kampanji možete naći na internet stranici https://www.healthy- workplaces.eu.
Ovim putem Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu poziva poslodavce iz Republike Srbije da dostave prijave za takmičenje za evropske nagrade za dobru praksu.
Na takmičenju mogu učestvovati sva pravna lica, preduzetnici i udruženja iz Republike
Srbije.

KAMPANjA 2016-2017. «ZDRAVA RADNA MESTA ZA SVE GENERACIJE» Procedura odabira za Evropske nagrade za dobru praksu za Republiku Srbiju

Informacije o Kampanji

Kampanju za zdrava radna mesta organizuje Evropska agencija za bezbednost i zdravlje na radu u saradnji sa državama članicama i predsedavajućim Evropske Unije. Svaka kampanja uključuje dodelu nagrada za dobru praksu kako bi se odalo priznanje izuzetnim i inovativnim doprinosima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Nagrade za 2016-2017. će biti dodeljene pravnim licima, preduzetnicima i organizacijama koje su pokazale veliku posvećenost i koje učestvuju u uspešnom upravljanju zaposlenima starije životne dobi.
U Republici Srbiji, Upravi za bezbednost i zdravlje na radu mogu se dostaviti predlozi za nacionalne primere dobre prakse u skladu sa temom Kampanje.
Evropske nagrade za dobru praksu 2016-2017. biće dodeljene pravnim licima, preduzetnicima i organizacijama koja su ostvarile izuzetne ili inovativne doprinose u upravljanju zaposlenima starije životne dobi.

Ciljevi
Ciljevi takmičenja za Evropske nagrade dobre prakse su:
– podržati i promovisati Kampanju za zdrava radna mesta i Evropsku nedelju bezbednosti i zdravlja na radu;
– utvrditi i širiti dobru praksu upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu;
– demonstrirati dobrobiti primene najboljih praksi u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Preciznije rečeno cilj nagrada dobre prakse je da se od samog početka radnog veka uspostavi i unapredi održivi rad, zdravo starenje i prevencija.

Organizacija takmičenja za dobru praksu

Nagradno takmičenje za dobru praksu u Evropi je proces koji se odvija u dve etape. Prvo se primeri dobre prakse ocenjuju na nacionalnom nivou, a zatim se pan-evropski panel sastaje kako bi odlučio o pobednicima na evropskom nivou1.

1 Zvanični partneri Kampanje svoj predlog mogu dostaviti direktno Evropskoj agenciji za bezbednost i zdravlje na radu.
Nacionalni nivo: odabir predloga za primere dobre prakse – prvi korak

Predloge za primere dobre potrebno je dostaviti Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Upravi za bezbednost i zdravlje na radu, Nemanjina 22-26, Beograd.
Jedan od odabranih primera dobre prakse trebalo bi da bude izabran iz pravnih lica, preduzetnika, organizacija iz kategorije (poslodavaca) sa manje od 100 zaposlenih, dok drugi primer dobre prakse bi trebao da bude odabran iz pravnih lica, preduzetnika, organizacija iz kategorije sa više od 100 zaposlenih.
Samo ukoliko nema odgovarajućih primera za jednu od kategorija, biće odabrana dva primera iz iste kategorije.
Nacionalni žiri prilikom ocenjivanja, odnosno odabira dva nacionalna primera dobre prakse dužan je da se pridržava sledećih kriterijuma za:
– relevantnost teme kako je i navedeno u flajeru Kampanje 2016-2017. (može se preuzeti sa internet stranice https://www.healthy-workplaces.eu);
– evaluacije dobre prakse – Prilog B;
– dodeljivanje nagrade koji se nalazi u Obrascu za prijavu.

Obrazac za prijavu sa rezimeom je obavezno popuniti za svaki predlog:
• Obrazac za prijavu sa rezimeom mora biti dostavljen na srpskom jeziku i engleskom jeziku;
• Obrazac za prijavu sa rezimeom mora biti dostavljen u elektronskom formatu kao microsoft
Word dokument;
• Obrazac za prijavu sa rezimeom ne bi trebalo da sadrži više od 9 000 karaktera ili oko 5 strana;
• tekst treba da bude jasan i jednostavan tako da bude lako razumljiv svakome ko želi da taj primer prilagodi sopstvenom radnom mestu;
• Obrazac za prijavu mora sadržati samo tekst, bez fotografija, grafikona, itd. (pogledajte i dodatne informacije).

NAPOMENA: Obrazac za prijavu je referentni dokument žiriju te s toga sve ključne informacije trebaju da budu sadržane u ovom obrascu.

Naglašavamo da neće biti prihvaćeni primeri ukoliko je jasno da su razvijeni isključivo za komercijalne svrhe. Ovo se posebno odnosi na proizvode, alate i usluge koji se mogu plasirati ili se već plasiraju na tržište.

Dodatne informacije

Pravna lica, preduzetnici i organizacije mogu dostaviti Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Upravi za bezbednost i zdravlje na radu i dodatnu dokumentaciju koja može pomoći žiriju pri ocenjivanju kvaliteta predloga za primer dobre prakse. Ključne dodatne informacije potrebno je dostaviti na srpskom i engleskom jeziku.

Dodatna dokumentacija može uključivati, na primer:
• priručnike ili druge dokumente koji su deo predloga za primer dobre prakse;
• fotografije, ilustracije, grafikone, dijagrame, itd. koji mogu pomoći da se lakše objasni predlog za primer dobre prakse (npr. korisna je fotografija preuređene radne okoline);
• fotografije se moraju dostaviti odvojeno u GIF, JPG, BMP ili TIFF formatu. Molimo vas da imate na umu da kvalitetno odštampane fotografije zahtevaju rezoluciju od najmanje 300 dpi;
• obavezno je da imate dozvolu vlasnika fotografija ili ilustracija pre nego što ih dostavite
(slike, crteže, dijagrame, itd.);
• izvodi iz politika ili materijali za osposobljavanje takođe mogu biti korisni.

VAŽNA NAPOMENA: Molimo vas da obezbedite listu priloga / dodatnih informacija sa sažetim opisima.

Rok za dostavljanje predloga za primere dobre prakse na nacionalnom nivou

Obrazac za prijavu sa rezimeom i dodatnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u pisanom i elektronskom obliku Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Upravi za bezbednost i zdravlje na radu, Beograd, Nemanjina 22-26.
Osoba za kontakt: Miodrag Loncović, tel. 011 33 47 392, e-pošta: miodrag.l@minrzs.gov.rs Krajnji rok za dostavljanje predloga za primere dobre prakse: 1.oktobar 2016. godine. Prijave koje se dostave posle ovog roka neće biti razmatrane.
Uprava za bezbednost i zdravlje na radu stoji na raspolaganju za sve dodatne informacije. Nacionalni žiri može pozvati prijavljene kandidate, da prezentuju predloge primera dobre
i/ili žiri može obići prijavljene kandidate u cilju ocene predloga za dobru praksu.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu pravna lica, preduzetnike i organizacije koje se prijave na takmičenje će obavestiti o rezultatima odabira dva nacionalna primera dobre prakse.

Dostavljanje odabranih nacionalnih primera dobre prakse Agenciji za bezbednost i zdravlje na radu – drugi korak

Dva odabrana nacionalna primera dobre prakse Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu dostaviće Evropskoj agenciji za bezbednost i zdravlje na radu, najkasnije do 31. oktobra 2016. godine.

Evropski nivo: ocenjivanje dostavljenih nacionalnih primera dobre prakse – treći korak

Dobitnici nagrada i mali broj „pohvaljenih“ će biti odabrani od strane Evropskog žirija koji čine predstavnici Upravnog odbora Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu (vlada, poslodavci, zaposleni i Evropska komisija), uz učešće jednog eksperta iz ove oblasti i projekt menadžera Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu. Zadatak projekt menadžera je da pregleda dostavljene predloge dobre prakse koje će predstaviti žiriju, kao i da učestvuje u diskusijama.
Tačan broj nagrada ne može biti određen unapred.
Učesnici na takmičenju koji ne dobiju nagradu ili preporuku mogu biti odabrani da budu uključeni u brošuru „Nagrade za dobru praksu“ kao primer dobre prakse.
Evropska agencija za bezbednost i zdravlje na radu će pokriti troškove učešća, za dva predstavnika kod svakog nagrađenog učesnika, na ceremoniji dodele nagrada. Ceremonija će se održati u proleće 2017. godine.
Drugi predstavnici i predstavnici „pohvaljenih“ mogu prisustvovati ceremoniji dodele nagrada o sopstvenom trošku.
Svi dobitnici nagrada i učesnici koji su dobili preporuke biće objavljeni u izveštaju koji će biti publikovan nakon održane ceremonije, kao i na internet stranici Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu.
Evropski nivo: obaveštenje o rezultatima takmičenja – četvrti korak

Kada evropski žiri odabere pobednike, Evropska agencija za bezbednost i zdravlje na radu će obavestiti Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Upravu za bezbednost i zdravlje na radu o rezultatima takmičenja.
Države članice mogu da publikuju sve primere dobre prakse koji ispunjavaju kriterijume i smatraju se kvalitetnim, uključujući i prijave koje su dostavljene Agenciji, ali jasno naglašavajući da su oni samo kandidati za Evropsku nagradu.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Uprava za bezbednost i zdravlje na radu će obavestiti pravna lica, preduzetnike i organizacije iz Republike Srbije koja su odabrana na nacionalnom takmičenju o rezultatima takmičenja na evropskom nivou.
Prilog B – Kriterijumi evaluacije dobre prakse

Predlog za primer dobre prakse treba jasno da pokaže kako je dobra praksa upravljanja zaposlenima starije dobi primenjena na radnom mestu i može uključiti dokaze o:
• načinu na koji je upravljanju bezbednošću i zdravljem na radu i ljudskim resursima uzeta u obzir «razlika u godinama» među zaposlenima (npr. politike upravljanja zaposlenima koji su starije životne dobi);
• starosnoj dobi / proceni rizika koja uzima u obzir raznolikost uz mere usmerene na sprečavanje ili smanjenje rizika koje su sprovedene aktivnim pristupom;
• uključivanje holističkog pristupa bezbednosti i zdravlju na radu u kontekstu starenja radne snage, kombinaciji sprečavanja rizika i unapređenja zdravlja na radu koja uključuje primarnu (uklanjanje rizika), sekundarnu (npr. praćenje zdravstvenog stanja u cilju utvrđivanja problema) i tercijarnu (rehabilitacija i povratak na posao) prevenciju;
• razvijanje i sprovođenje mera bezbednosti i zdravlja na radu i/ili praktičnih alata za upravljanje radnom snagom koja stari;
• politike ili mere za prevenciju invalidnosti i povratak na posao;
• posebne mere namenjene zaposlenima starije dobi i/ili opasnosti i rizike karakteristične za zaposlene starije dobi.

Žiri (Nacionalni i evropski) će pri ocenjivanju predloga za dobru praksu razmatrati sledeće kriterijume:
▪ holistički pristup bezbednosti i zdravlja na radu, uključujući sve aspekte upravljanja zaposlenima starije životne dobi na radnom mestu;
▪ pristupu prevenciji u skladu sa teorijom životnog veka;
▪ davanju prioriteta kolektivnim merama koje su fokusirane na pojedinca (unapređenje zdravlja treba biti povezano sa sprečavanjem rizika i zaštitom zdravlja);
▪ pravovremenost: mere moraju biti nedavno sprovedene (ne starije od 5 godina, pod uslovom da su aktuelne i da nisu zamenjene boljom praksom ili tehničkim unapređenjima), kao i da nisu poznate široj javnosti;
▪ relevantnost: informacije su direktno relevantne za dobru praksu u cilju eliminacije ili smanjenja rizika na radu;
▪ posvećenost menadžmenta: Upravni odbor/viši menadžeri su u potpunosti posvećeni bezbednosti i zdravlju na radu i to pokazuju u praksi;
▪ učešće zaposlenih: primer dobre prakse pokazuje efikasno učešće, uključujući učešće zaposlenih i njihovih predstavnika;
▪ implementacija: mere su uspešno primenjene u praksi;
▪ unapređenje/postignuti rezultati: primer dobre prakse pokazuje stvarno unapređenje;
▪ konsultacije: primer treba jasno da pokaže da je uspostavljena dobra konsultacija
između menadžmenta i sindikata/zaposlenih;
▪ održivost preventivnih mera tokom vremena;
▪ prenosivost na druga radna mesta (uključujući i ona u drugim državama članicama, kao i na mala i srednja preduzeća);
▪ detaljne informacije: pružene informacije moraju biti dovoljno detaljne;
▪ jasnoća: primer je opisan jasno i jednostavno.

Primer dobre prakse mora ispunjavati zahteve utvrđene propisima Republike Srbije, a još bolje bi bilo ukoliko bi primer dobre prakse ispunjavao zahteve koji su viši od propisanih.
Definiciju dobre prakse može se naći na:
https://osha.europa.eu/en/practical-solutions

Prethodni pobednici nagrade za dobru praksu u Evropi mogu se naći u izveštajima na:
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/
TAKMIČENjE ZA NAGRADE DOBRE PRAKSE ZDRAVA RADNA MESTA 2016 –2017. OBRAZAC ZA PRIJAVU

(popunjava i potpisuje podnosilac prijave)

PRIMER DOBRE PRAKSE
TEMA:
NAZIV REŠENjA:
NAZIV PRAVNOG
LICA ILI PREDUZETNIKA:
BROJ
ZAPOSLENIH:
Država:
Adresa:
Telefon:
Faks:
Osoba za kontakt koja
predstavlja rukovodstvo:
E-pošta:
Osoba za kontakt koja
predstavlja zaposlene:
E-pošta:
ORGANIZACIJA
KOJA OBEZBEĐUJE INFORMACIJE (ako se razlikuje od gore navedenog naziva pravnog lica ili preduzetnika):
Država:
Adresa:
Telefon:
Faks:
E-pošta:
Osoba za kontakt:

SEKTOR (NACE broj za klasifikaciju delatnosti):
Privatno/javno/
partnerstvo javnog i privatnog sektora
PROPRATNE INFORMACIJE:

UTVRĐENI PROBLEMI:

REŠENjE /INTERVENCIJA /PREDUZETE MERE/ ŠTA JE URAĐENO I KAKO:

POSTIGNUTI REZULTATI/EFEKAT MERA:

FAKTORI USPEHA:

TROŠKOVI/
BENEFITI (uključujući ljudske, socijalne i ekonomske troškove i benefite):
DODATNE INFORMACIJE:MOLIMO PRILOŽITE LISTU PRILOGA / DODATNE INFORMACIJE SA KRATKIM OPISOM (npr. fotografije i/ili ostale ilustracije primera dobre prakse, materijali sa obuka)
MOLIMO VAS DA
NAVEDETE KO TREBA DA DOBIJE NAGRADU: Pravno lice/preduzetnik
Organizacija koja obezbeđuje informacije
Ostali
Pročitao/la sam uslove u vezi zaštite ličnih podataka Evropske agencije za bezbednost i
zdravlje na radu i saglasan/na sam sa obradom svojih ličnih podataka;
Zadržavam prava na dostavljene fotografije i dozvoljavam da ih Evropska agencije za bezbednost i zdravlje na radu upotrebi u okviru postupka i objave Nagrade za dobru praksu, da fotografije budu smeštene u digitalnoj biblioteci Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu i upotrebljene za dalje nekomercijalno unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu.

Datum i potpis odgovornog lica
Objašnjenje termina upotrebljenih u obrascu za prijavu:

TEMA: nekoliko ključnih reči /rečenica koje opisuju predlog.

NAZIV REŠENjA: jedan red, npr. Uvođenje sveobuhvatnog upravljanja zaposlenima starije životne dobi, Sprovođenje postupka procene rizika koji uzima u obzir stariju životnu dob, mere za sprečavanje za privremeni odlazak u penziju itd..

NAZIV PRAVNOG LICA ILI PREDUZETNIKA/ORGANIZACIJE KOJA OBEZBEĐUJE INFORMACIJE: ponekad organizacija koja obezbeđuje informacije nije ujedno i pravno lice ili preduzetnik gde je sproveden primer dobre prakse. U tom slučaju, molimo vas da nam obezbedite informacije o obe organizacije.

SEKTOR: sektor (četvorocifreni broj), mora biti naveden prema Statističkoj klasifikaciji ekonomske aktivnosti u Evropskoj Uniji, NACE Rev.2, 2008 http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/general/nacecodes_en.pdf.

Privatno ili javno: Upisati da li je preduzeće privatno ili javno.

PROPRATNE INFORMACIJE: opis kompanije / radnog mesta / aktivnosti / situacije koja uzrokuje zabrinutost.

UTVRĐENI PROBLEMI: opis načina, vremena i oblika u kom se pojavljuju opasnosti/rizici, kao i opis efekata i rezultata (ugrožavanje zdravlja, oboljenja, povreda na radu, uticaj na proizvodnju i rad, itd.). Opis mora biti jasan kako bi oni koji pristupaju informacijama putem interneta mogli da razumeju preduzete korake, kao i razloge zašto su ti koraci preduzeti.

REŠENjE / INTERVENCIJE / PREDUZETE MERE / ŠTA JE URAĐENO I KAKO: jasan opis preduzetih mera, npr. razvoj politika / mera, uključenost radne snage, implementacija, itd. Trebalo bi da bude jednostavno za razumevanje da čitalac dobije jasnu sliku rešenja šta je urađeno i kako.

TROŠKOVI / BENEFITI: navesti troškove nastale tokom sprovođenja mera i smanjenje troškova, kao direktne ili indirektne posledice uvođenja inovacije (tamo gde je to moguće).

POSTIGNUTI REZULTATI / EFEKAT MERA: navesti merljive rezultate (npr. smanjenje bolovanja, odsustva sa posla) i „nemerljive“ prednosti (npr. bolja klima na radnom mestu). To može uključivati ljudske, socijalne i ekonomske troškove, prednosti i pozitivne rezultate.

FAKTORI USPEHA: ključni elementi za postizanje željenog rezultata, npr. uključenost zaposlenih, posvećenost menadžmenta, saradnja ljudskih resursa i menadžera za bezbednost i zdravlje na radu itd..

FOTOGRAFIJE I OSTALI ILUSTROVANI MATERIJALI: moraju biti dostavljeni kao dodatne informacije ako je moguće i treba da uključuju grafikone, tabele i druge grafičke prikaze.
Pravila zaštite ličnih podataka za dostavljene prijave za Nagrade dobre prakse za zdrava radna mesta.

Podaci koji se traže u ovom obrascu prikupljaju se isključivo za odabir kompanija za Nagrade za dobre prakse u stvaranju zdravih radnih mesta 2016-2017. godine, a zatim za objavljivanje podataka o nagrađenim i pohvaljenim kompanijama Nagrade za dobre prakse 2016-2017. na internet stranici Kampanje za zdrava radna mesta i Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu, kao i za objavljivanje nagrađenih i pohvaljenih kompanija u brošuri Nagrade za dobre prakse 2016-2017. koja će biti dostupna na internet stranici Kampanje za zdrava radna mesta i Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu štampana i distribuirana.
Podaci se prosleđuju nacionalnim koordinatorima i članovima žirija za Nagrade za dobre prakse koje je imenovala Evropska agencija za bezbednost i zdravlje na radu kako bi se ocenili dostavljeni predlozi. Zatim se ovi podaci prosleđuju partnerima/ugovoračima koji će u ime Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu upravljati komunikacijom u vezi sa aktivnostima kampanje, koja uključuje komunikaciju o Odluci o nagradama, biltene, vesti, pozivnice na događaje ili istraživanja.
Podaci koji će biti objavljeni na internet stranicama i publikacijama uključuju:
– naziv pravnog lica/preduzetnika;
– internet adresu pravnog lica/preduzetnika;
– probleme utvrđene u analizi slučaja / primeru;
– opis analize slučaja / primera;
Podaci koji se odnose na nagrađena i pohvaljena pravna lica/preduzetnike čuvaju se na internet stranici Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu.

Podaci prikupljeni putem obrazaca za prijave za Nagrade dobre prakse uključuju:
– naziv pravnog lica / preduzetnika/organizacije;
– broj zaposlenih;
– adresu;
– e-poštu;
– broj telefona;
– broj faksa;
– ime osobe za kontakt koja predstavlja poslodavca;
– e-poštu;
– ime osobe za kontakt koja predstavlja zaposlene;
– e-poštu;
– organizaciju koja pruža informacije;
– adresu;
– broj telefona;
– broj faksa;
– e-pošte;
– osobu za kontakt;
– sektor (NACE kod);
– privatno / javno / delimično privatno;
– naslov i raspravljeni/e problem/e;
– zadatak;
– problem (opasnost/rizik/ishod);
– rešenje (preduzetu/e meru/e sprečavanja);
– efekat rezultata;
– faktore uspeha
– troškove/prednosti (uključujući ljudske, socijalne i ekonomske troškove i prednosti);
– fotografije i/ili ostale ilustracije primera dobre prakse;
– o osobi koja treba da dobije nagradu.

Obrazac za prijavu dostavljate lično, e-poštom ili poštom vašem Nacionalnom koordinatoru. Nacionalni koordinatori odabraće najbolje predloge za dobru praksu kandidate iz svake države i dostaviti ih Odboru za Nagrade dobre prakse Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu. Dostavljanjem ovog obrasca dozvoljavate Evropskoj agenciji za bezbednost i zdravlje na radu da prosledi vaše podatke ugovoračima/partnerima koji u ime ove agencije upravljaju komunikacijama da odluke o nagradi objave na internet stranici Kampanje za zdrava radna mesta i Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu i brošuri Nagrade dobre prakse i prihvatate da ćete ovu agenciju informisati o promenama i novostima tokom kampanje.

Ko može imati pristup vašim podacima?

Pristup ličnim podacima odobrava se samo na osnovu prava i odgovornosti uključenih subjekata
(načelo „potrebno je znati”):
– Nacionalnim koordinatorima i žiriju na nacionalnom nivou;
– Imenovanim licima iz Evropske agencije za bezbednost i zdravlje;
– Članovima žirija u okviru projekta Kampanja za zdrava radna mesta;
– Službama koje održavaju server Evropske agencije za bezbednost i zdravlje;
– Pravnim službama, Službeničkom tribunalu, Evropskom supervizoru za zaštitu ličnih podataka, Evropskoj kancelariji za borbu protiv prevara (OLAF), Evropskom zaštitniku građana, Revizorskom sudu, Službi za internu reviziju.

Svi gore navedeni su u obavezi u skladu sa Uredbom (EZ) br. 45/2001 Evropskog parlamenta i Saveta od 18. decembra 2000. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka u institucijama i telima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka. Takođe, obavezuje ih i transponovanje ove direktive u odgovarajuće nacionalne propise o zaštiti podataka.

Evropska agencija za bezbednost i zdravlje na radu ne daje lične podatke trećim licima bez posebnog zahteva ili izričitog pristanka. Evropska agencija za bezbednost i zdravlje na radu ne otkriva lične podatke u cilju direktnog marketinga.

Vaša prava

Kandidati za nagrade za dobre prakse u stvaranju zdravih mesta rada mogu na osnovu prijave pristupiti svojim ličnim podacima, proveriti njihovu tačnost, izbrisati ih i ispraviti. Međutim, ukoliko imate dodatna pitanja na koja ovde nije dat odgovor, kao i na internet stranici Kampanje za zdrava radna mesta, možete nam se obratiti na: information@osha.europa.eu.

Preduzimamo odgovarajuće bezbednosne mere da bismo zaštitili podatke od neovlašćenog pristupa ili izmene, otkrivanja ili uništenja. To uključuje interne preglede postupaka prikupljanja, skladištenja i obrade podataka i bezbednosnih mera te odgovarajuće šifriranje komunikacija i fizičkih bezbednosnih mera koje služe za zaštitu od neovlašćenog pristupa sistemu u kome se čuvaju lični podaci.
Ako imate pitanja ili pritužbe u vezi s prikupljanjem, obradom ili upotrebom vaših ličnih podataka, obratite se službeniku za zaštitu podataka na adresu e-pošte DPO@osha.europa.eu. U slučaju sukoba pritužbe se mogu slati i Evropskom supervizoru za zaštitu podataka.

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *