/ NOVOSTI / Utvrđivanje opasnog rada za decu

Utvrđivanje opasnog rada za decu

Andrijana Tomic on 20/06/2017 - 1:50 pm in NOVOSTI, Zakoni i propisi
Rate this post

Na osnovu člana  člana 4. stav 1. Konvencije MOR broj 182 o najgorim oblicima dečijeg rada („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 2/03) vlada je donela : Uredbu o utvrđivanju opasnog rada za decu. Uredba je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 53/2017 od 30. maja 2017. god., i primenjuje se os 1. januara 2018. godine.

Ovom uredbom utvrđuje se opasan rad za decu, uzimajući u obzir st. 3. i 4. Preporuke MOR broj 190 o zabrani i hitnoj akciji za ukidanje najgorih oblika dečijeg rada („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 2/03).

Svrha ove uredbe je da se obezbedi zaštita dece od opasnog rada u skladu sa propisima kojima se uređuju prava deteta, kao i propisima iz oblasti rada, bezbednosti i zdravlja na radu, zdravstvene zaštite i obrazovanja.

Spisak broj 1: Štetnosti za decu (fizičke i hemijske)

1.1.Fizičke štetnosti

1.1.1. Nepovoljni klimatski ili mikroklimatski faktori (visoka ili niska temperatura, visoka vlažnost i dr.);

1.1.2. Teški psihički i/ili fizički napori (na primer energetska potrošnja veća od 20 kJ/min, podizanje tereta u jednom zahvatu za decu stariju od 15 godina života do 10 kg, a za decu mlađu od 15 godina života do 7 kg) uz individualni pristup s obzirom na stepen razvoja lokomotornog sistema i organizma u celini, kao i uslove u kojima se obavlja rad;

1.1.3. Visok nivo nejonizujućeg zračenja (ultravioletnog i infracrvenog iznad graničnih vrednosti navedenih u Pravilniku za bezbedan rad pri izlaganju veštačkim optičkim zračenjima);

1.1.4. Buka iznad 85 dB(A);

1.1.5. Vibracije koje mogu dovesti do oštećenja zdravlja.

1.2. Hemijske štetnosti

1.2.1. Duvanski dim.

Spisak broj 2: Opasne okolnosti za decu

2.1. Rad ispod zemlje (rad u rudnicima i sl.);

2.2. Prekovremeni rad;

2.3. Rad na saobraćajnicama;

2.4. Rad van mesta prebivališta dece mlađe od 15 godina života;

2.5. Rad u skučenim prostorima (ulasci u mašine, kanale i sl.);

2.6. Rad na visini ili u dubini;

2.7. Rad sa opasnim mašinama, uređajima i oštrim predmetima;

2.8. Rad u nefiziološkom položaju tela pri radu (na primer dugotrajno stajanje, klečanje, povijen položaj i sl.).

 

Više informacija na:

http://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/150617/150617-vest10.html

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *